Hushida đã được trao là doanh nghiệp công nghệ cao

- Jan 31, 2018-

Thông báo trên công khai các thứ hai danh sách của cao và các doanh nghiệp công nghệ mới được xác định ở Bắc Kinh

Ngày: 25 tháng 10 năm 2017

Tất cả các đơn vị có liên quan:

Theo các quy định có liên quan của các biện pháp hành chính cho việc công nhận của các doanh nghiệp công nghệ cao (Trung Quốc Torch chương trình [2016] số 32) và hướng dẫn chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao (Trung Quốc Torch chương trình [2016] số 195) một lô 3339 doanh nghiệp dự định để xác định danh sách các doanh nghiệp công nghệ cao (xem phụ lục) để được công bố công khai, công khai thời gian 10 ngày làm việc.

Fax: 010-88656259

 

Phụ lục:Bắc Kinh năm 2017 lô thứ hai gồm các doanh nghiệp công nghệ cao được xác định danh sách

Văn phòng quốc gia công nghệ cao doanh nghiệp nhóm quản lý đội bóng hàng đầu thế giới

(Ngọn đuốc Trung tâm khoa học và công nghệ đại lý chương)

25 tháng 10 năm 2017

high-tech certificate.jpg