Ki-ốt là gì

- Oct 16, 2018-

Một ngôi nhà mùa hè hoặc gian hàng mở;

Một cấu trúc nhỏ với một hoặc nhiều mặt mở được sử dụng để bán hàng hóa (như báo) hoặc dịch vụ (như phát triển phim);

Một thiết bị độc lập nhỏ cung cấp thông tin và dịch vụ trên màn hình máy tính, còn được gọi là ki-ốt tương tác. Đây là những gì chúng tôi cung cấp.