Nhận dạng khuôn mặt


Dịch vụ nhận dạng đối tượng Yunbiao là ghi lại hành vi của đám đông trước màn hình thông qua camera thông qua các biển báo kỹ thuật số, xác định thông tin đặc điểm khuôn mặt của người đó và thu thập hình ảnh hoặc luồng video có khuôn mặt bằng một máy ảnh hoặc máy ảnh. Khuôn mặt được tự động phát hiện và theo dõi trong hình ảnh, và một loạt các tương quan của khuôn mặt được thực hiện trên khuôn mặt được phát hiện. Trong nền, dữ liệu nhận dạng khuôn mặt, giới tính, tuổi tác, mối quan tâm về mắt và các số liệu thống kê khác được phân tích, cung cấp hỗ trợ dữ liệu cho người dùng' quảng cáo chính xác và quyết định hoạt động đám đông.Phân tích thông tin

AI face recognition


Kịch bản ứng dụng


AI 1AI 2Phân tích thống kê


AI 4Điều kiện truy cập

5英文